همکار فایل

سیم ارت

گردآوری یک فایل بسیار کامل وزیبا با عکس های مربوطه درمورد سیم های ارت میباشد که در مورد:

1- زمین الکتریکی یا ارت
2- لزوم استفاده از سیم ارت
3- اهداف بکارگیری سیستم ارتینگ
4- روش های اجرای ارت
5- اجرای ارت به روش عمقی و مراحل آن با عکس
6- حفر چاه ارت
7- نصب شینه ومیله ی برقگیر
8- اجرای ارت به روش سطحی و در ارتفاعات
9- نکات عمومی مهم درمورد سیستم ارت
و ده ها موضوع دیگر در مورد سیم ارت برای دانشجویان وکسانی که دنبال یک مجموعه ی کامل و ارزان درباره ی سیم ارت هستند

خرید