همکار فایل

اثر استانداردهای حسابداری ایران بر صورتهای مالی

ترجمه مقاله انگلیسی


Effect of accounting standards in Iran comparability stock companies financial statements

اثر استانداردهای حسابداری ایران بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای بورستعداد صفحات ترجمه شده : 3صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :3 صفحه  (ورد)مقدمه:
حسابداری فعالیتی خدماتی است، وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیمگیریهای اقتصادی سودمند واقع شود. فلسفه وجودی سیستم اطلاعات حسابداری، ارائه خدمات به افراد و گروههایی است که از اطلاعات کمی و کیفی گوناگون برای دستیابی به اهداف خود، استفاده به عمل میآورند. در این راستا، نظام حسابداری وظیفه ارائه اطلاعاتی را برعهده دارد که به طور معمول از ماهیت مالی برخوردار است.


Introduction:
Activity accounting services, its main task of preparing and presenting information that is actually beneficial in economic decisions. Existential philosophy of accounting information system, providing services to individuals and groups that various quantitative and qualitative information to achieve their goals, used to bring the action

خرید