همکار فایل

ترجمه مقاله بر هم کنش میان هیدروکربن های آروماتیک

ترجمه مقاله انگلیسی


Interactions between polycyclic aromatic hydrocarbons in binary mixtures: Effects

on gene expression and DNA adduct formation in precision-cut rat liver slices


مقاله بر هم کنش میان هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در مخلوط های دو تایی: تاثیر بر روی حالت ژن و تشکیل ترکیب اضافی DNA در برش های کبد با دقت بریده شده موش صحرایی


تعداد صفحات ترجمه شده : 17 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی

چکیده:
اگر چه برخورد باهیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در اغلب موارد از طریق مخلوط ها اتفاق می افتد اما ارزیابی خطرات بیشتر بر اساس تاثیراتی است که به وسیله ترکیب های تکی محاسبه می شود. هدف تحقیق در دست مطالعه چگونگی رخداد های (PAHs)، با تمرکز بر حالت ژن (چنان که به وسیله ریز آرایه های cDNA اندازه گیری می شود) و تشکیل ترکیب اضافی DNA، است.تاثیر بنزو [a] پیرن یا دیبنزو [a,h] آنتراسن (DB[a,h]A) به تنهایی و در مخلوط های دو تایی با PAH های دیگر (DB[a,h]A بنزو [b] فلورانسن، فلورانسن یا دیبنزو [a,l] پیرن) با استفاده از برش های کبد با دقت بریده شده موش صحرایی مورد مطالعه قرار گرفته است. دیگر ترکیب ها به طرز مهمی در حالتهای چندین ژن مدوله شده اند، اما هم پوشانی اثرات ناشی از مخلوط ها و ترکیب های تکی نسبتا کوچک است. تمام مخلوط ها واکنشی ستیزه جویانه بر روی مجموع خصیصه های ظاهری ژن دارند. بیش تر از همه در سطح ژن های تکی این حالت ستیزه جویانه  با مشاهده سینرژیسم و جمع شدگی برای تعداد محدودی ژن، واضح تر است. تا آن جا که به تشکیل ترکیب اضافی DNAمربوط است، مخلوط های دو تایی عموما ستیزه جویی را به همراه دارد. تاثیر بر روی برش های زنده پیشنهاد توان سرطان زایی کمتری را برای مخلوط های PAHدارد، در مقایسه با تخمینی که بر اساس جمع ترکیب های تکی محاسبه می شود.

خرید