همکار فایل

مقاله اثر هم افزایی چای و مس

ترجمه مقاله انگلیسی

A synergistic effect of GABA tea and copper(II) on DNA breakage in human

peripheral lymphocytes

اثر هم افزایی چای GABA و مس (II)درشکستگDNA در لنفوسیت های محیطی انسان


تعداد صفحات ترجمه شده : 18 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :8 صفحه  (ورد)
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :
1-    مقدمه
چای ساخته شده از برگ عصاره چای کاملیا یکی از نوشیدنی هایي است كه بصورت معمول در سراسر جهان مصرف مي شود. چاي GABA شامل سطح بالايي از گاما امینوبیوتریک اسید «GABA» مي باشد. گام های اساسی از تولید چای GABA شبیه چای سبز می باشد، تنها تفاوت آن ايت است كه  در شرایط بی هوازی توليد مي شود.

خرید