همکار فایل

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوق

سوالات استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوق


سوالات تخصصی آزمون استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوق

 

سوالات تامین اجتماعی  حقوق مدنی   100سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی  حقوق تجارت 100  سوال  با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی  آیین دادرسی مدنی 100سوال با پاسخنامه

سوالات تامین اجتماعی  حقوق جزا  و اداری 190سوال با پاسخنامه

جزو ء قانون تأمین اجتماعی

 

سوالات عمومی آزمون استخدامی تامین اجتماعی کارشناس حقوق

277 سوال استخدامی زبان و ادبیات فارسی با  پاسخنامه
205 سوال استخدامی زبان انگلیسی با  پاسخنامه
400 سوال استخدامی ریاضی و امار مقدماتی با پاسخنامه
500 سوال استخدامی فناوری اطلاعات ( مهارتهای ICDL هفت گانه )
750 سوال استخدامی معارف اسلامی با پاسخنامه
330 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی با پاسخنامه
340 سوال استخدامی هوش و استعداد تحصیلی  با پاسخنامه

خرید