همکار فایل

پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي

پرسشنامه ارزشيابي كارآموزي


تعداد سوالات:  27
فرمت فایل : ورد


هدف: ارزشیابی کارآموزی مدیریت پرستاری سرپرستاران از ابعاد مختلف (اختصاصی، عمومی، وقت شناسی)
روایی و پایایی
روايي صوري و محتواي ابزار از طريق تأييد گروه متخصصين كسب گرديد. پايايي ابزار طراحي شده از روش هاي پايايي دروني و پايايي ارزيابي كنندگان با 80 ≤r  تایید گردید.

خرید