همکار فایل

ترجمه مقاله جمع و تفريق اعداد دو رقمي

ترجمه مقاله انگلیسی


Adding and Subtracting

 Two-Digit Numbers


جمع و تفريق اعداد دو رقمي
تعداد صفحات ترجمه شده : 3 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :5 صفحه  pdfترجمه قسمتی از متن :

به بچه ها تمرينات جمع و تفريق بدهيد كه شامل جمع يا تفريق مضاربي از ده و جمع و تفريق اعداد يك رقمي باشد.پيشنهاد كنيد كه آنها انتخاب كنند هر روشي كه آنها را اميدوار به حل آنها كند .كاغذ و قلم ،بلوكهاي ده تايي يا عمليات اصلي .شما مي توانيد پيشرفت بچه ها را ارزيابي كنيد به صورت غير رسمي به وسيله سوال از آنها كه توضيح دهند چرا آنها اين روشها را انتخاب مي كنند .

خرید