همکار فایل

تاثیر بيگانگي شغلي و قابليت هاي كاري

ترجمه مقاله انگلیسی


نقش از خود بيگانگي شغلي در تخريب قابليت هاي كاري و سالخوردگی ناسالم

The-role-of-job-alienation-in-work-ability-deterioration-and-unhealthy-ageingتعداد صفحات ترجمه شده : 9 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :6 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :


مقدمه
برطبق چارچوب تئوري ما، احساس از خودبيگانگي شغلي، ممكن است به عنوان يك اختلال تكراري در تصميم گيري دركار، مورد ملاحظه قرار گيرد؛ به سبب فقدان زمان و اطلاعات مناسب براي پردازش كافي، كه ميتواند به احساس عدم مالكيت در ابعاد زندگي آينده و رفاه خود فرد منجر شود. تصميم گيري آسيب ديده و تضعيف شده ممكن است در ارتباط با كار ناسازگار و شرايط سازمان رخ دهد، همچون اجتماع كاري ضعيف، تقاضاهاي شغلي بالا و كنترل شغلي پايين، و ميتواند به كاهش قابليت كاري اشخاص و شرايط استخدام منجر شود كه اين امر ميتواند به ترك زودرس حرفه بينجامد. بخصوص در پرستاري، از خودبيگانگي شغلي بايد اجتناب شود، چرا كه  فرآيند كمبود كاركنان پيش مي آيد كه اين روزها به شدت بر اين حرفه تاثيرگذار است.

خرید