همکار فایل

بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران

بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران
تعداد صفحات: 46
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از امار توصیفی (محاسبه میانگین – انحراف استاندارد ، توزیع فراوانی و...............)
و اما راستنباطی (از روئی همبستگی پیرمون به منظور نشان دادن رابطه بین متغییر ها استفاده گردید که با استفاده ا ز نرم افزار اماری spss این موارد اجرا گردید .
پس از تحویل پرسش نامه ها به ازمودنی ها بر تکمیل انها نظارت داشته و در صورت لزوم به سوالات و ابهامات انها پاسخ داده شد ضمنا تعدادی پرسش نامه از طریق اموزشگاه به مشاوران ابلاغ شده و سپس روز بعد جمع اوری گردید اکثر ازمودنی ها با تمایل پرسشنامه ها را تکمیل نموده و تحویل دادند .

دانلود فهرست مطالب

خرید