همکار فایل

اصول اخلاقی مربوط به رادیولوژی

ترجمه مقاله انگلیسی

ویژگی های عملکرد در مقیاس حرکتی پروتکل تزریق سالین هیپرتونیک در درمان هیپوناترمی حاد عصبی


Radiological-Ethicتعداد صفحات ترجمه شده : 7 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :3 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


ترجمه قسمتی از متن :


فلسفه سنتی غرب
قبل از دوران روشنفکری، نظریه غالب در اروپا به صورت ارگانیک بوده و چارچوب علوم بر مبنای الگوهای ارسطو و کلیسا می باشد.با مد نظر قرار دادن دلایل و اعتقادها به عنوان یک نقطه عطف، علوم تلاشی را برای در معانی و اهمیت موارد مطرح می کند. متعاقبا در طی دوران انقلاب علمی، مشارکت اصلی در ارتباط با فلسفه و علوم که نظریه جهانی را تغییر داده است می باشد.

خرید