همکار فایل

سوالات پیام نور درس کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

دانلود سوالات پیام نور درس کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی – آشنایی با کامپیوتر با جواب

کد درس : A-1115215-1411214_1859

نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نيمسال اول 91-92 با جواب تستی
نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نیمسال تابستان ۹۰
نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب تستی
نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نيمسال تابستان ۸۹
نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی
نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نيمسال اول ۸۹-۸۸ با جواب تستی
نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تستی و تشریحی
نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی
نمونه سوال کامپیوتر در کشاورزی نيمسال دوم ۸۷-۸۶ با جواب تستی و تش

خرید