همکار فایل

سوالات پیام نور سوالات اصول و مبانی

دانلود نمونه سوالات اصول و مبانی نظری ترجمه با جواب

سوالات پیام نور کد درس : 1212079_640

نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نيمسال اول 91-92با جواب

نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نیمسال تابستان ۹۱ با جواب تستی
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نیمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب تستی
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نیمسال اول ۹۱-۹۰
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نیمسال تابستان ۹۰ با جواب تستی
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نیمسال دوم ۹۰-۸۹
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نيمسال اول ۹۰-۸۹ با جواب تستی و تشریحی
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نيمسال تاببستان ۸۹ با جواب تستی و تشریحی
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نيمسال دوم ۸۹-۸۸ با جواب تستی و تشریحی
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نيمسال اول ۸۹-۸۸
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نيمسال دوم ۸۸-۸۷ با جواب تشریحی
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نيمسال اول ۸۸-۸۷ با جواب تستی
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نيمسال دوم ۸۷-۸۶ با جواب تستی و تشریحی
نمونه سوال اصول و مبانی نظری ترجمه نيمسال اول ۸۷-۸۶

خرید