همکار فایل

مقاله شکست اکسیدی DNA ی سلولی

مقاله اصل السیویر
Oxidative breakage of cellular DNA by plant polyphenols: A putative
mechanism for anticancer properties

شکست اکسیدی DNA ی سلولی توسط پلیفنول های گیاهی: یک مکانیسم قابل قبول (احتمالی) برای خواص ضدسرطانی

تعداد صفحات ترجمه شده : 16 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


قسمتی از متن :
خلاصه:
پلی¬فنول¬های گیاهی ترکیبات مهمی در رژیم انسان¬ها هستند و تشخیص داده شده است که تعدادی از آن¬ها خواص پیش¬گیرانه-شیمیایی و درمانی بر علیه سرطان را دارند. آن¬ها به عنوان آنتی¬اکسیدانت¬های طبیعی شناسایی شده¬اند و اما به عنوان اکسایار (پرواکسیدانت) کاتالیز¬کننده¬ی تفکیک DNA در حضور یون¬های فلزات واسطه همچون مس نیز عمل می¬کنند.

خرید