همکار فایل

ترجمه مقاله افزایش شکستکی رشته ی دوتایی

افزایش شکستکی رشته ی  دوتایی DNA، مسئول حساسیت جهش pso3-1 درSaccharomyces cerevisiae به پراکسید هیدروژن می شود
Increased DNA double strand breakage is responsible for
sensitivity of the pso3-1 mutant of Saccharomyces cerevisiae to
hydrogen peroxide

تعداد صفحات ترجمه شده : 16 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :11 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


سویه ها و پلاسمیدها
ژنوتیپ سویه های بکاربرده شده در جدول 1 تعیین شده است. سویه JS1252 از کراسینگ N123(pso3-1) با YPH252( WT) به دست آمد. پس از هاگ زایی(اسپورزایی) دیپلوئید، نشان گذارهای انتخابی مناسب در کلون های اسپوری تترادهای حاصل، تعیین شدند و سپس تترادهای انتخاب شده توسط حساسیت به پاراموات و 8-متوکسی سورالن(8-MOP)+ UAV برای فنوتیپ pso3-1  غربال شدند.

خرید