همکار فایل

ترجمه مقاله آپوگوسیپولون، مشتق شده از گوسیپول

مقاله اصل السیویر

Apogossypolone, derivative of gossypol, mobilizes endogenous copper

in human peripheral lymphocytes leading to oxidative DNA breakage


آپوگوسیپولون، مشتق شده از گوسیپول، مس درون‌زاد در لنفوسیت‎های محیطی انسان را به حرکت درمی‌آورد که منجر به شکستگی DNA اکسیداتیو می‌شود


تعداد صفحات ترجمه شده : 18 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :7 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


قسمتی از متن :

نتیجه‌گیری
اهمیت نتایج ارائه شده در بالا خیلی زیاد به استفاده از گوسیپول یا مشتقات آن به عنوان عامل ضد تومور نیست، اما بر فرضیه‌ی ما که به حرکت درآوردن مس درون زا و در نتیجه تولید ROS را پیش بینی می‌کند بیشتر تاکید می‌کند. از آنجاکه سلول‌های تومور درحال حاضر تحت تنش اکسیداتیو قابل توجهی هستند هر افزایش بیشتری در سطوح ROS به احتمال زیاد سیتوتوکسیک است(اسچوماکر، 2006). به این ترتیب، مکانیسم پیشنهاد شده توسط ما می‌بایست ...

خرید