همکار فایل

بررسی اثر علف کش های آترازینی بر ماهی

مقاله ترجمه شده

Mutagenic and genotoxic assessment of atrazine-based

herbicide to freshwater fish Channa punctatus (Bloch) using

micronucleus test and single cell gel electrophoresis


بررسی و شناخت اثر موتاژنیک و ژنوتوکسیک علف کش های آترازینی در ماهی چاناپونکتاتوس (بلوخ) با استفاده از تست خرد هسته و ژل الکتروفورز تک سلولی


تعداد صفحات ترجمه شده : 12 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :9 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی

خرید