همکار فایل

مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها

مقاله ترجمه شده

Genotoxicity of pesticides: a review of human

biomonitoring studies
مقاله ژنوتوکسیک بودن آفت کشها

تعداد صفحات ترجمه شده : 28 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :22 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی

چکیده
آفت کشها تشکیل شده اند از یک طبقه ناهمگن از مواد شیمیائی که مخصوص کنترل آفتها، علف هرزها و یا بیماریهای گیاهی طراحی شده اند. آفت کشها، به عنوان مواد شیمیائی دارای پتانسیل جهش زائی مورد توجه قرار گرفته اند: داده های آزمایشی آشکار نمودند که ترکیبات سموم گیاهی متنوع دارای خصوصیات جهش زائی می باشند که جهشها را تحریک کرده، و باعث تغییرات کروموزومی یا تخریب DNA می گردند. نظارت بیولوژیکی، ابزار مفیدی جهت برآورد ریسکهای ژنتیکی مشتق شده ازدرمعرض ترکیب پیچیده ای از مواد شیمیائی قرار گرفتن، می باشد.

خرید