همکار فایل

پلی فنولهای گیاهی دارای خاصیت ضد سرطانی

ترجمه مقاله:

Plant polyphenols mobilize endogenous copper in human

peripheral lymphocytes leading to oxidative DNA breakage

A putative mechanism for anticancer properties

پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند  که منجربه شکست اکسیداتیو  DNA  می شود: یک مکانیزم احتمالی برای خاصیت ضد سرطانی


تعداد صفحات ترجمه شده : 16 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :6 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی

چکیده پلی فنولهای گیاهی از ترکیبات مهم رژیم غذایی انسان هستند و تعدادی از آنها دارای خواص بازدارنده ی شیمیایی و درمانی در برابر سرطان می باشند. آنها نه تنها به طور طبیعی به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی شناخته می شوند بلکه به عنوان پرواکسیدان هایی عمل می کنند که تجزیه DNA در حضور یون های فلزی گذار همچون مس تسریع می کنند. با استفاده از لنفوسیتهای محیطی انسان و آزمون کامت، قبلاً تائید کرده بودیم که رسوراترل -  مس (II) در واقع قادر به تخریب DNA  در سلولها است .

خرید