همکار فایل

پرسشنامه اعتماد

پرسشنامه اعتماد بین شخصی


تعداد سوالات:  21
فرمت فایل : ورد


روش نمره گذاری و تفسیر

تنها پرسش هایی که باید امتیاز آنها را معکوس کنید، سوال های 1 و 9 در مقیاس مردان است. در مقیاس مردان، پس از معکوس کردن نمره این سوال ها، می توانید نمره ها را در سه ریزمقیاس زیر بدست آورید. اولی اعتماد کلی (OT)  است و شامل سوال های 1 تا 9 می شود، دومی اعتماد عاطفی (ET)  است و شامل سوالات 10 تا 16 می گردد؛ و سومی قابلیت اعتماد (RE)  است و سوال های 17 تا 21 را در بر می گیرد.

خرید