همکار فایل

گزارش کار آزمایش آونگ ساده آزمایشگاه فیزیک

گزارش کار آزمایش آونگ ساده

این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد
قسمتی از متن :
 
هدف آزمایش :
۱ -  اندازه گیری دوره نوسان به عنوان تابعی از طول آونگ برای انحرافات کوچک
۲ – اندازه گیری شتاب جاذبه زمین
۳ – اندازه گیری دوره نوسان به صورت تابعی از انحرافات 
وسایل استفاده شده در آزمایش :
پاندول کروی ، بدنه دستگاه ، متر ، نخ ، زمان شمار

مقدمه آزمایش :

آونگ ساده عبارت است از یک جرم نقطه ای که از نخی سبم آویزان است. اگر آونگ را از موضوع تعادلش به یک طرف ببریم و سپس رها کنیم ، آونگ تحت تاثیر نیروی ثقل در یک صفحه قائم نوسان خواهد کرد . این حرکت تناوبی و نوسانی است . یک نوسان کامل وقتی است که گلوله از یک وضعیت و در یک جهت دو بار عبور کند .

خرید