همکار فایل

گزارش کار سقوط آزاد

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک سقوط آزاد

این فایل با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد
قسمتی از متن :
 
هدف آزمایش :
1- بدست آوردن شتاب گرانش از راه سقوط آزاد
y= - ½ gt^2                    2-تحقیق رابطه                
وسایل مورد استفاده در آزمایش:
دستگاه سقوط آزاد ، سنسور قطع و وصل ،  منبع تغذیه ،  زمان سنج دیجیتالی
مقدمه آزمایش:
میدانیم که زمین تمام اجسام را به سمت خود میکشد. مقدار نیرویی که زمین به هر جسم با جرم مختلف واردمیکندیکسان نیست اما شتابی که این نیرو به جسم هایی با جرم مختلف میدهد یکسان است.این شتاب ثابت راباg نشان میدهیم و مقدار آن تقریباً  برابر است با:                              
g₌9/8  m/( s^2 )

خرید