همکار فایل

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه اندازه گیری

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک پایه اندازه گیری

فرمت: ورد قایل ویرایش


قسمتی از متن و فهرست کلی: آزمایشگاه فیزیک پایه  (١)

هدف آزمایش :

آشنایی با برخی از وسایل و روشهای اندازه گیری

برای اندازه گیری هر کمیت وسایل ویژه ای وجود دارد. آنچه در هر وسیله ی اندازه گیری مهم است میزان دقت و تناسب وسیله برای اندازه گرفتن کمیت مورد نظر می باشد و بر حسب مقدار کمیت باید از وسیله ای با دقت متناسب استفاده کرد.

خرید