همکار فایل

گزارش کار آزمایشگاه شیمی ساخت محلول

گزارش کار آزمایشگاه شیمی
فرمت: Word قایل ویرایش

قسمتی از متن :

عنوان آزمایش :
  جامدNaCl  با   0/ 1 M محلول   100ml 1- ساخت
 مایع       HCl    با1 M محلول  100ml2- ساخت
  مایع   NH3    با1 M  محلول100ml3- ساخت

هدف آزمایش :
هدف از آزمایش شماره 1 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1/0 مولار از  lNaC جامد است.
هدف از آزمایش شماره 2 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1 مولار از  HCl  مایع است.
هدف از آزمایش شماره 2 ساخت 100 میلی لیتر محلول با غلظت 1 مولار از  3 NH مایع است

خرید