همکار فایل

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت 4 گزینه ای و  نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است.

تعداد سوالات:  15
فرمت فایل : ورد
روایی و پایایی
این پرسشنامه  ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و دارای روایی و پایایی مناسبی است. اعتبار پرسشنامه با بهره گيري از نظرهاي اصلاحي استادان مديريت ورزشي به دست آمد. با مطالعة آزمايشي روي 30 نفر از معلمان تربيت بدني  پايايي دروني پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ 76/0 بدست آمد.

خرید