همکار فایل

پاورپوینت تکنیک های مدل سازی

پاورپوینت تکنیک های مدل سازی
 36 اسلاید


مدل سازی فرایندی ، مدل سازی داده ای و مدل سازی رفتاری از جمله تکنیک های مورد استفاده در هر دو نگرش هستند که نوع عملکرد این
تکنیک ها و پیاده سازی آنها در هر یک از این دو متفاوت است .
تکنیک های ساخت یافته عبارتند از:
مدل سازی فرایندی (DFD) ، مدل سازی داده ای (ERD) و مدل سازی
رفتاری (ELH) .
و تکنیک های شی گرا هم عبارتند از:
Use case diagrams , Class diagrams ,
Interaction digrams .
ما در اینجا به تکنیک های مدل سازی ساخت یافته می پردازیم .

خرید