همکار فایل

پژوهش های رباتیک

Robotics-research
پژوهش های رباتیک

تعداد صفحات ترجمه شده : 8 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :6 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


سینماتیک ( حرکت شناسی) و تجزیه و تحلیل خصوصیات
تجزیه و تحلیل زیر بر مبنای طرح کلی ربات می باشد که در شکل 1 نشان داده شده است. مفاصل چرخشی   در بخش پایه ثابت بوده و به کار گرفته می شوند.

خرید