همکار فایل

کنترل موقعیت دو بازوی مکانیکی انعطاف پذیر

Hybrid-PositionForce-Control-of-Two-Cooperative-Flexible-Manipulators-Working-in-3D-Space_usu374rc
کنترل موقعیت یا نیروی پیوندی دو بازوی مکانیکی انعطاف پذیر که در فضای سه بعدی کار می کنند

تعداد صفحات ترجمه شده : 9 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :5 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


1.    مقدمه
توسعه های اخیر در تکنولوژی فضایی، قوانین کنترل کارایی را برای ابزارهای کنترل کننده ی فضا تقاضا می کنند. بازوی مکانیکی فضا باید وزن خیلی سبک داشته باشد طوریکه راکت یا شاتل بتواند آن را حمل کند. ولی اتصالات دراز و سبک وزن، استواری کافی ندارند. این کمبود استواری منجر به ارتعاشات اتصالات می شود


خرید