همکار فایل

داستان هاي تلويزيوني و ترس از جرم

عنوان ترجمه شده :

رابطه بين داستان هاي تلويزيوني وترس از جرم؛ مقايسه تجربي سه تبيين علت و معلول

The-Relationship-between-Television-Fiction-and-Fear-of-Crime

تعداد صفحات ترجمه شده : 11 صفحه (ورد)
تعداد صفحات لاتین :10 صفحه  pdf
دانلود متن انگلیسی


مقدمه
در کل در ارتباط با رابطه بين تماشاي تلويزيون و ترس از جرم سه مدل ارائه شده است. کاشت مي گويد که تماشاي تلويزيون ترس از جرم را افزايش مي دهد (براي مرور تازه اين نظريه به شان هان و مورگان، 1999 نگاه کنيد).

خرید