همکار فایل

کارایی بانکی به روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای

بررسی کارایی بانک‌ ملی ایران؛ مطالعه موردی مرکز استان مازندران

فرمت : pdf
تعداد صفحات : 19 صفحه

تعریف کارایی
کارایی مقیاس
کارایی فنی
توضیح روش شناسی
توضیح روش تحلیل پوششی
توضیح روش پنجره
جداول آماری
نتیجه گیری و پیشنهاد

خرید