همکار فایل

گزارش كارآموزي فر آيند جوشكاري


فر آيند جوشكاري «مقاومتي نقطه اي» Resistance  Spot   Welding  :

اين فر آيند براي اتصال ورق هاي لب رويهم Lap يا سيم به ورق و يا سيم بر روي سيم بكاربرده شده و يكي از فرآيندهاي مقاومتي مي باشد كه اتصال در اثر ذوب موضعي بوسيله تمركز جريان الكتريكي بين الكترودهاي استوانه اي انجام مي شود ، اين فرآيند به طور وسيعي در صنايع لوازم خانگي ، اتومبيل سازي و غيره بكار مي رود. همانطوركه در مقدمه و كليات توضيح داده شد قطعه كار بين الكترودها تحت فشار قرار گرفته و جريان از طريق ترانسفورماتور و بازوها به الكترود ها و سپس قطعه كار عبور مي كند . جوش به صورت دكمه يا ديسك هايي بين دو لايه ورق لب رويهم بوجود مي آيد 
فهرست مطالب

سپاسگزاري
فرايندهاي جوشكاري
فرايند جوشكاري مقاومتي نقطه اي  
اصطلاحات و بهسازي در نحوه جوشكاري نقطه اي               
جوشكاري مقاومتي غلطكي   
اصطلاحات و بهسازي براي جوشكاري مقاومتي غلطكي           
فرايند جوش جرقه اي     
فرايند جوش سربه سر     
فرايند جوش تصادمي 
نكات ايمني در جوشكاري و برشكاري

خرید