همکار فایل

پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران

پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران
پرسش‏نامه حاضر دارای 48سوال بوده و هدف آن سنجش میزان  ابعاد مختلف توسعه حرفه‌ای دبیران ( دانش موضوعی، محیط یادگیری، همکاری و تشریک مساعی، فناوری آموزشی، تحقیق‌محوری، طراحی آموزشی، ارزیابی و رشد و بالندگی منابع انسانی)پرسشنامه مذکور دارای منبع، روش نمره گذاری، روایی و پایایی نیز می باشد

خرید