همکار فایل

پروژه بررسی ژئوپلتيك

پروژه بررسی ژئوپلتيك چين بر امنيت ايران

تعداد صفحات: 30
فرمت :ورد (قابل ویرایش)در فصول اين پروژه به موقعيت و جايگاه چين در شرق آسيا و اهميت ان از نظر ژئواستراتژيكي براي آمريكا و روسيه، جمعيت زياد و انسانهاي نسبتاً ماهر، ذخاير مالي و رشد اقتصادي خوب و تكنولوژي رو به رشد و ارتش مجهز به سلاحهاي پيشرفته و هسته‌اي، نقش آفريني چين در ؟ امنيتي اروآسيا به همراه آمريكا در روسيه، مشخص كردن علائق ژئوپلتيكي آن كشور ؟ 21 مرتبه با هداف تاكتيكي ( تأمين منافع اقتصادي ) و داشتن مازاد بيش از 40% ميليارد دلاري با آمريكا و اهداف استراتژيك ( تأمين منافع انرژي )، تحولات  ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك قرن (21) و جايگزيني اقتصادي  محوري بجاي سياست محوري بر پايه تفكرات نظامي پرداخته شده است.

در پايان با مشخص كردن تهديدات آمريكا و نقاط قوت و ضعف چين و شناخت عوامل مثبت و منفي تأثير گذار بر روابط چين و ايران اين فرصت رابتين مي‌نمايد كه مسئولين با استفاده از يافته‌هاي اين تحقيق در ارتباط با نقش چين در مسائل امنيتي ايران تصميمات صحيحي را اتخاذ نمايند.

فهرست مطالب

عنوان
چكيده   
مقدمه
متن  
نتيجه و پيشنهادات 
منابع و مآخذ


خرید