همکار فایل

ثبات روابط و عملکرد

ثبات روابط و عملکرد رابطه ای در زنجیره تامین


Relational-stability-and-alliance-performance-in-supply-chain.pdf


تعداد صفحات انگلیسی: 8 صفحه
تعداد صفحات ترجمه فارسی:  12 صفحه
دانلود متن انگلیسی


مقدمه

در دهه های گذشته اتحادیه های تعاونی باعث توجه روزافزون پژوهشگران مدیریت عملیات را به سمت خود حلب کرده است. در شرایط رقابتی، این پیوندها مزایایی را برای شرکت ها همانند توانمند ساختن آن ها به منظور بالا بردن رابطه همکاری، حل کردن اختلافات مربوط به رقابت

خرید