همکار فایل

تحقیق شاخص هاي ارزيابي اقتصادي

شاخص هاي ارزيابي اقتصادي
تعداد صفحات: 36
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

چكيده

براي اطمينان از عملكرد بخش بهداشت و حصول به آرمان هاي انساني آن، طراحي شاخص هاي اقتصادي و محاسبه آن از اهميت زيادي برخوردار است. هدف اين پژوهش طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي بخش بهداشت است. در اين پژوهش شاخص هاي ارزيابي اقتصادي بر چگونگي تخصيص منابع، فراهم بودن امكانات بهداشتي و درماني ، دسترسي جمعيت هاي هدف به خدمات مورد نياز و توزيع عادلانه منابع با تاكيد بر كارايي منابع تاكيد دارد. نوع پژوهش كاربردي و روش مطالعه آن تطبيقي و به صورت توصيفي است . تحليل و انتخاب شاخص ها براساس نظريات كارشناسان ذيربط با استفاده از تكنيك دلفي انجام شده است . نتايج اين پژوهش بر مبناي راهكارها، مدل ها و اهداف طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي شامل، 92 شاخص با ذكر فرمول آنها در قالب طبقه بندي هاي رايج بين المللي ارائه گرديده است . استفاده هرچه سريعتر از شاخص هاي طراحي شده كه در حال حاضر در دستور كار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي ارزيابي اقتصادي از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصيه و تاكيد مي شود.

فهرست مطالب :

چكيده
مقدمه
روش پژوهش
الگو و مبناي تعيين شاخص هاي ارزيابي اقتصادي
ويژگي هاي يك شاخص
شاخص هاي زمينه اي بخش بهداشت
تنوع شاخص هاي ارزيابي اقتصادي
شاخص هاي مرحله اي ارزيابي اقتصادي
منبع اطلاعات شاخص هاي ارزيابي اقتصادي
شاخص هاي سلامت براي همه
نمودار گروه بندي شاخص هاي سلامت براي همه
طراحي شاخص ها بر مبناي مدل داده- ستاده
بازتاب و پيش تاب (Feed Back & Feed)
شاخص هاي سنجش كارايي هزينه ها
مقياس هاي اندازه گيري
ارزيابي اقتصادي و سنجش عدالت
شاخص هاي سنجش اولويت ها
ارزيابي اقتصادي و پيش بيني هزينه ها
شاخص ها و توجه به بازيابي هزينه ها
مفهوم كنترل با شاخص هاي ارزيابي اقتصادي
ويژگي هاي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي براي كنترل
شاخص هاي ارزيابي اقتصادي و بهره وري
كاربرد شاخص هاي ارزيابي اقتصادي
بهره گيران از پژوهش
 يافته هاي پژوهش
شاخص هاي هزينه اي بخش بهداشت
شاخص قيمت و سنجش تورم و اثر آن بر سلامت
شاخص كيفيت زندگي و عدالت در بخش بهداشت
بيكاري نيروي انساني در بخش بهداشت
شاخص هاي هزينه اي برحسب طبقه بندي كلي
ساير شاخص ها
بحث و نتيجه گيري
 فهرست منابعخرید