همکار فایل

مقاله رفتار درماني

رفتار درماني و تغيير و اصلاح رفتار
تعداد صفحات: 21
فرمت :ورد (قابل ویرایش)

مفاهيم بنيادي نظرية رفتار درماني
الف ) نظرية شخصيت

 رفتار درمانگران توجه چنداني به ارايه نظريه اي در زمينة‌شخصيت نداشته اند آنان در درجة‌ اول اين فرض را پذيرفته اند كه اكثر رفتارهاي انسان آموخته شده است و بنابراين مي توان با استفاده از اصول يادگيري رفتارها را تعديل كرد ويا كلا تغيير داد. از اين رو مي توان گفت كه همان اصول و قواعدي كه در شيوه هاي يادگيري انسان مطرح است در تدوين وتكوين شخصيت و يا اضمحلال آن نيز موثر است


فهرست
مفاهيم بنيادي نظرية رفتار درماني
الف ) نظرية شخصيت
ب ) ماهيت انسان
ج ) مفهوم اضطراب و بيماري رواني
ماهيت روان درماني در رفتار درماني :
فرآيند درمان :
راههاي مقابله با مشكل كمبود انگيزش يادگيري :
نظرية رشد ذهني پياژه
مفاهيم اصلي نظرية پياژه
جذب و تطابق
سازمان
مفهوم هوش در نظرية پياژه
تعادل يابي
محتوا
تعريف انگيزش و انگيزه :
خلاقيت و سازندگي در سنين پيش دبستاني
رشد ذهني كودكان
نمودار رشد ذهني كودكان

خرید