همکار فایل

هیدرات ها (پلی ساکاریدها)

هیدرات ها (پلی ساکاریدها)همراه با عکس های مرتبط با موضوع
فرمت: پاورپوینت
تعداد اسلاید:11 اسلاید

چند قندی ها (پلی ساکارید ها)
دسته ای دیگر از ترکیبات قندی هستند که شامل چندین واحد قندی می باشند. این ترکیبات خود به دو دسته تقسیم می شوند.
1-    پلی ساکارید هایی که از واحد های قندی یکسان تشکیل شده اند. مانند نشاسته و سلولز که فقط از واحدهای گلوکز تشکیل می شوند.

خرید