همکار فایل

طرح آماری اعتیاد بلایی ویرانگر

این طرح شامل تعریف هایی از اعتیاد و  انواع موادهای مخدره ،

فرمت : ورد
تعداد صفحات: 19

آمارهایی از معتادین درحال ترک
داده های مرتب شده همراه با نمودار و جداول فراوانی
همراه با نتیجه گیری کلی

خرید