همکار فایل

مقاله حسابداري براي سودهاي نهايي

حسابداري براي سودهاي نهايي توضيحات گزارش شده
تعداد صفحات: 38
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

شرايط تشخيص:
در صورت حساب هاي مالي كه بر پاية بهره حسابداري درست مي شوند، كارمندان نياز دارند وقتي پيشنهاد پذيرفته ميشود، بدهي و هزينه را به ازاي سودهاي پاياني ارادي (مثلاً محرك هاي اوليه بازنشستگي) تشخيص دهند. بدهي و هزينه براي سودهاي پاياني غير ارادي (مثلاً سودهاي تفكيك و جداسازي) بايد زماني تشخيص داده شوند
دانلود فهرست مطالب

خرید