همکار فایل

تحقیق حسابداري در شركتهاي بيمه

حسابداري رايانه اي در شركتهاي بيمه
تعداد صفحات: 21
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

 
نحوه ثبت حسابها و نگهداري دفاتر:

كليه  عمليات مربوط به حسابهاي شركت بيمه مي بايست در يك سري سرفصل خاص ايجاد گردد (در صورت امكان همه با يك كد شروع شوند) بديهي است هر يك از شركتها متناسب نياز خود مي توانند نسبت به ايجاد سرفصلهاي مورد نياز براي عمليات عمومي و پشتيباني اقدام نمايند. وليكن ايجاد هرگونه سرفصل در زير مجموعه سرفصلهاي مرتبط با حسابهاي شركت بيمه مي بايست با اخذ مجوز از واحد اجرائي شركت انجام پذيرد.


دانلود فهرست مطالب

خرید