همکار فایل

روش تحقیق بررسي علل تنبلي دانش آموزن

روش تحقیق بررسي علل تنبلي دانش آموزن در انجام تكليف
تعداد صفحات: 34
فرمت : ورد (قابل ویرایش)

پيشينه تحقيق ( نظري )

ديدگاههاي متخصصين معاصر در خصوص تكاليف درسي ،‌ از فلسفه و روشهاي تعليم و تربيتي كه در طول قرنها متداول بوده اند ،‌ تاثير پذيرفته است . ساليان دراز ،‌ حفظ كردن ،‌ به عنوان تنها تكليف درسي و حتي يادگيري محسوب مي شود . علماي آ«وزش وپژوهش معتقد بودند كه حفظ كردن بهترين براي آموختن و نيز براي پژوهش قواي ذهني است .

فهرست مطالب:
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت موضوع پژوهش
هدف كلي
پيشينه تحقيق نظري
پيشينه علمي
جامعه آماري
روش نمونه گيري

خرید