همکار فایل

عنوان: دانلود پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)

عنوان: پرسشنامه سبکهای نفوذ ( تاثیرگذاری)


دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی)


فرمت: PDF
تعداد صفحات: 7 صفحه

در این پرسشنامه، چهل عبارت که تشریح کننده تمایلات گوناگون می باشد،تشریح شده است. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیرنمره،تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری  نیز می باشد.

خرید