همکار فایل

دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی

دانلود پرسشنامه خوش بینی- بدبینی

فرمت: PDF
تعداد صفحات: 6

این فایل شامل پرسشنامه خوش بینی- بدبینی  بوده که در آن 24 ضربالمثل بصورت 12 زوج عرضه شده است ٰ ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

خرید