همکار فایل

دانلود پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)

عنوان: پرسشنامه مدیریت عواطف ( هیجانها)


فرمت: PDF

این فایل شامل پرسشنامه مدیریت عواطف (هیجانها) به تعداد 20 پرسش می باشد ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه نیز می باشد.

خرید