همکار فایل

دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی

عنوان: دانلود پرسشنامه مهارتهای بین فردی

فرمت: PDF
تعداد صفحات: 11 صفحه

در این پرسشنامه، چهار رویداد که حاوی کنش و واکنش ( تعامل ) بین افراد می باشدعرضه شده است. ضمن اینکه  شامل بخشهای تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری  نیز می باشد.

خرید