همکار فایل

کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
دانلود فهرست مطالب

3  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

       اصولأ استعدادهای خلاق در محیط های مطلوب شکوفا و متبلور می شوند. بنابراین یکی از الزامات و  روش های مهم متبلور کردن خلاقیت به وجود آوردن سازمانی پویا، مستعد، خلاق و به طور کلی یادگیرنده است. از سوی دیگر دنیای کنونی به سمتی پیش می رود که سازمان ها علاوه بر یادگیرنده بودن باید یاد دهنده نیز باشند تا بتوانند از مزیت رقابتی مطمئنی برخوردار گردند.خرید