همکار فایل

اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران

بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران

فرمت : ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
دانلود فهرست مطالب


اهميت و ضرورت تحقیق

ارتباطات مبين نحوه و چگونگي توزيع وتبادل عقايد، افكار و اطلاعات از طريق كتبي، شفاهي، علامات و حركات به منظور راهنمايي و هدايت رفتار كاركنان سازمان در مبادله پيام مي ‌باشد. ارتباطات در سازمان موجد قدرت و وسيله اي براي به كار گرفتن بهينه اختيارات قانوني و اداري و اعمال آن در طول سلسله مراتب سازماني مي ‌باشد. ارتباطات اغلب به صورت موازي در كنار مجاري اختيارات رسمي قرار دارد و عامل تسهيل جريان كار در سازمان مي باشد

خرید