همکار فایل

مقاله بررسی کشاورزی در اراضی شور

مقاله بررسی کشاورزی در اراضی شور

فرمت : pdf (قابل کپی)
تعداد صفحات: 24

مقدمه:
منابع و علل شور شدن خاك
تاثیر شوری بر فعالیت های فیزیولوژیكی گیاهان
اثرات كلی شوری بر رشد و عملكرد
تاثیر شوری برغلات
مصرف روی در زمین های شور
مصرف پتاسیم در زمینهای شور
اثرات جانبی شوری بر خاك
آماده سازی زمین در اراضی شور
روشهای كاشت در زمین های شور
كشت ردیفی با ایجاد جوی و پشته و كاشت روی پشته
روش كشت ردیفی با ایجاد جوی و پشته و كشت در كف جوی
كشت ردیفی بدون جوی و پشته ) نواری(
مزایای كشت نواری
معایب روش كاشت نواری
روش كشت سنتی ) كرتی(
روشهای آبیاری
كاشت گیاهان مقاوم به شوری
گیاهان مقاوم به شوری تابستانه ) صیفی(:
بهترین روش كشت یونجه در مناطق شور
استفاده از كود در اراضی شور

خرید