همکار فایل

مقاله بررسی کاشی کاری و انواع کاشی در معماری

مقاله بررسی کاشی کاری و انواع کاشی در معماری
فرمت : pdf (قابل کپی به ورد)
تعداد صفحات: 31

مقدمه ای بر هنر كاشی كاری

صنعت كاشي سازي و كاشي كاري كه بيش از همه در تزیين معماري سرزمين ایران، و به طوراخص بناهاي مذهبي به كار گرفته شده، همانند سفالگري داراي ویژگي هاي خاصي است. این هنر و صنعت از گذشته ي بسيار دور در نتيجه مهارت، ذوق و سليقه كاشي ساز در مقام شيئي تركيبي متجلي گردیده، بدین ترتيب كه هنرمند كاشيكار یا موزایيه ساز با كاربرد و تركيب رنگ هاي گوناگون و یا در كنار هم قرار دادن قطعات ریزي از سنگ هاي رنگين و بر طبق نقشه اي از قبل طرح گردیده، به اشكالي متفاوت و موزون از تزیينات بنا دست یافته است.

فهرست
مقدمه
كاشي
انتخاب مواد اوليه در ساخت كاشي
مرحله ششم
كوره پخت كاشي
نحوه ساخت كاشيهاي نواري
قسمت كنترل كيفي در كارخانه
عمليات كاشيكاري
انواع كاشي تزیيني
پخت انواع كاشي
ب : كاشي جسمي
كاشي زیر رنگي
كاشي قاز تغاري
هنر كاشي كاري
منابع

خرید