همکار فایل

بررسی بهره وری در گمرک

بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

فرمت : ورد(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 72


روش انجام تحقيق

      این تحقیق از لحاظ روش در دسته ی تحقیقات علی قرار می گیرد. زیرا در آن از پرسشنامه و تکنیک آماری معادلات ساختاری که به بررسی رابطه علی بین متغییرها می پردازد ، استفاده شده است. اما روش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد. زیرا با بکارگیری نظریه ها و برخی علوم رفتاری و مدیریت و آمار در مورد جامعه آماری به نتایجی دست می یابد که برای آن دسته از سازمان ها و موسساتی که در حوزه جامعه آماری قرار می گیرند ، قابل استفاده و کاربردی می باشدفهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1  مقدمه
1-2  بیان مسئله
1-3  اهداف تحقیق
1-4 فرضیات تحقیق
1-5  اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
1-6  روش انجام تحقيق
1-7  واژگان کلیدی
1-7-1 گمرک (customs)
1-7-2 بهره وری  (productivity)
1-7-3  اثربخشی(effectivnes)
1-7-4 کارایی ( efficiency)
1-7-5  نیروی انسانی (staffing)
1-8 خلاصه فصل اول
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
2-2 سازمان گمرک
2-3 نقش و وظايف گمرك
2-4 اهداف بلند مدت گمرک خرمشهر
2-5 ساختار سازمانی گمرک خرمشهر
2-6 مشکلات و چالش های گمرکات ایران

خرید