همکار فایل

آزمایشگاه مدار الکتریکی 1

ازمایشگاه مدار الکتریکی 1

فرمت : pdf (قابل کپی)
تعداد صفحات: 48

فهرست مطالب:
- مباحث مقدماتی مانند اسیلوسکوپ،مقاومت،خزن،سلف،اندازه گیری و بردبورد 1 و....   موازی RLC - مدار
 2 - محاسبه مقاومت داخلی منبع تغذیه
 3 SUPERPOSITION - بررسی قضیه جمع آثار
 4 - قضیه انتقال توان ماگزیمم
5 THEVENIN - تئوری تونن
 6 TIME CONSTANTS - ثابت های زمانی
 7 RC - پاسخ فرکانسی مدار
 8 RL - پاسخ فرکانسی مدار
 9 555 - تایمر
 11  سری RLC - مدارهای 11

در تهیه این گزارش کار از نرم افزار  استفا ده شده و تمامی  ORCAD PSPICE تحلیل ها و نمودارهای این متن به کمک این نرم افزار به دست آمده است!

خرید